Studiewijzer

1. De competentiegerichte doelstellingen van het olod e-skills zien er als volgt uit:


Samengevat beogen we dat de student een strategische visie ontwikkelt rond 'ondernemen met ICT' gebruik makend van de nieuwste trends in relatie tot ondernemen en ICT om op een gepaste manier te kunnen reageren op een snel veranderende economie.

Er wordt gewerkt aan de doelstellingen aan de hand van verschillende exploratie-opdrachten aangevuld met het nodige zelfstudiemateriaal:

 • het ontwikkelen van een visie op ICT (strategisch inzicht verschaffen, kijk bieden op technologie)
 • de student veilig en vaardig leren omgaan met ICT en nieuwe media (zelfredzaamheid, krachtig gebruik van CMS, collaboration & e-learningtools, veilige en business continue ICT)
 • Het creatief leren omgaan met ICT (businessgewijs door gebruik van sociale media, internet technologie, grafische tools, het nieuwe werken)
 • de student kennis en inzicht verschaffen m.b.t. het gebruik van bedrijfsintelligente ICT-oplossingen binnen een bedrijfsomgeving (exploratie van databank, datawarehouse, big data, CRM, POS, service management, reputatie management)
 • de student kan afwegen welke afnamevorm van ICT diensten in een gegeven situatie de beste keuze vormt voor een bedrijf (eigen uitbating, hosting, outtasking, outsourcing, cloud)

Binnen het OLOD e-skills wordt ook gewerkt aan projectmanagement doelstellingen. Je vindt deze in de ects fiche terug alsook op de projectmanagement cursus website https://e-projectmanagement.webnode.nl/

De projectmanagement doelstellingen omvatten:

 • de student kan reflecteren over een beroepsgerichte taak
 • de student kan een aanzet tot projectplanning uitschrijven:
 • de student heeft inzicht in wat projectmanagement omvat
 • de student kan projectmatig werken volgens het 6 stappen model toepassen
 • de student kan projectrisico's inschatten en adresseren
 • beheerst en heeft inzicht in de basisfuncties van een project management tool om een Gantt plan op te stellen.
 • kan gemotiveerd kiezen tussen een voorwaartse of retroplanning
 • kan een matig complexe Workbreakdown opstellen
 • identificeert mijlpalen waar nodig
 • kiest de geschikte koppelingen tussen taken
 • kan waar nodig een beperking op een taak toepassen
 • stelt een geschikte projectkalender op
 • wijst resources toe met inzicht in de relatie tussen werk, eenheden en duur
 • kan de acties formuleren die een projectmanager uitvoert om een project te bewaken
 • kan het kritisch pad duiden.
 • kan een overbelasting oplossen
 • de student kan deze inzichten met een project management tool toepassen op een case.


In detail:


Bij ieder lesonderwerp worden de competentiegerichte doelstellingen specifiek voor dat lesonderwerp bij aanvang van dat onderdeel opgenomen.


 

2. Inhoud

 

De rode draad van dit OLOD is het aanreiken van ICT technieken om op een optimale manier in te spelen op veranderingen, groei te initiëren en met een innovatieve blik problemen aan te pakken.

Voor een gedetailleerde inhoud, zie ECTS fiche die je hier kunt downloaden.

De inhoudstabel kun je ook volgen op de cursuswebsite aan de hand van de navigatieboom.


 

3. Organisatie en planning

Werkvormen

 

Hoorcolleges leggen de theoretische basis van deze cursus, doch de focus ligt op het “doen”, door uit demonstraties opgedane kennis toe te passen, en tijdens praktijkonderricht te bouwen aan een digital skills werkstuk.
De lector treedt hierbij op als coach en mentor die ondersteuning biedt bij het omzetten van de theorie in de praktijk. Door het bouwen van een website portfolio tonen de studenten hun verworven kennis aan.
 

Werkstuk organisatie

 

 • Je digitale portfolio wordt uitgewerkt in een vaste groep van 2 studenten. Beide teamleden dienen op de hoogte te zijn van de uitwerking van iedere opdracht. Vergeet elkaar dus niet te briefen.
 • De inzet van de teamleden dient gelijkwaardig te zijn per in te leveren bundel. Per inlevermoment wordt in rekening gebracht of de inzet van de leden gelijkwaardig was. Binnen een bundel die tot 1 inlevermoment behoort is het perfect accepteerbaar en ook wel de bedoeling dat 1 teamlid de helft van de deelopdrachten op zich neemt en een ander de andere helft. Deze aanpak zorgt voor een verlaagde werkbelasting. Wat echter niet kan is dat één teamlid een verhoogde inspanning levert op een bundel voor een inlevermoment, en dan een verlaagde voor een bundel op een ander inlevermoment.


 

Zelfredzaamheid

 

 • Er wordt van enige zelfredzaamheid uitgegaan: je bent niet bang om informatie over een tool op te zoeken, om een handleiding te raadplegen, ook al is die Engelstalig.
 • RTFM (Read The Friendly Manual),
 • GIYF (Google Is Your Friend)
 • Maar uiteraard ben je niet volledig op jezelf aangewezen. Kom je er zelf niet uit, dan gebruik je de lector/coach gedurende de coachingmomenten. Een formeel coachingmoment voor “projectplanning” is ingeroosterd – raadpleeg de lesplanning op Chamilo. Consulteer ook andere studenten die reeds succes hadden met een bepaalde tool. Tussentijds kan je je vragen e-mailen naar je lector/coach. (Maar overdrijf niet, als je voortdurend zaken vraagt die letterlijk in de manual staan zal ik dat niet appreciëren)

 

Inzet Chamilo

 

Alle cursusmateriaal en de instructies voor het werkstuk staan verzameld op de cursus website. Chamilo wordt dus NIET gebruikt voor het aanreiken van cursusmateriaal. Dat betekent echter niet dat Chamilo niet gebruikt wordt binnen deze cursus. Houd met name volgende in het oog:

 • Chamilo>Aankondigingen wordt als officiëel communicatiekanaal voor deze cursus gebruikt
 • Chamilo>Opdrachten is de enige manier om werkstukken in te dienen
 • Chamilo>Documenten>Lesplanning toont de tentatieve lesplanning

 

4. Beoordelingscriteria

 

De beoordelingscriteria voor dit olod zijn opgenomen in de ects fiche die je hier kunt raadplegen.


5. Evaluatie

Examen

 

Het OLOD wordt geëvalueerd door een combinatie van een werkstuk en een examen. Het examen toetst theoretische kennis en de toepassing ervan. Het digitale werkstuk toont aan dat de verworven kennis kan praktisch toegepast worden. Om succesvol het examen te kunnen afleggen dien je voldoende op de hoogte te zijn van de werkstuk uitwerking. Het examen is gesloten boek, en neemt 2 uur in beslag. De leerstof van zowel “projectplanning” als “digital skills” wordt bevraagd. Een detailoverzicht van de te kennen begrippen voor het examen wordt tegen het einde van de lessenreeks gepubliceerd op de respectievelijke cursuswebsites.
 

 

Gewichten van de evaluatievormen
 

De som van alle taken (werkstuk) heeft een gewicht van 60% van de studiepunten voor dit olod. De overige 40% betreft het examen.

Bij de 2e examenkans dient een nieuw werkstuk individueel gemaakt te worden. Wie geslaagd was voor een werkstukbundel kan ervoor kiezen de werkstuk punten van die bundel waarvoor geslaagd van de eerste examenkans over te dragen naar de 2e examenkans.


 

6. Gegevens werkstuk

Je portfolio

 • Om de zonet geschetste doelstellingen te bereiken zal je een aantal opdrachten uitwerken. Dat zal ongeveer één opdracht per lesblok zijn. Het resultaat van die opdrachten zal je verankeren in je  e-skills portfolio.
 • Er zijn 3 ingavemomenten voorzien voor deze portfolio, waarbij ongeveer telkens 1/3 van de werklast opgeleverd wordt.
 • De e-skills portfolio werk je uit als een groepswerk per 2
 • De technische uitwerking van je digital skills portfolio bestaat uit de aanmaak van een website.
 • Voor de aanmaak kan je gebruik maken van de gratis webeditor zoals Jimdo, Wix, Webnode, Weebly, Wordpress,... (of goedgekeurd alternatief)
 • URL: achternaam1_achternaam2.mijncms.com. Vb.: peeters_janssens.webnode.nl. Indien er lengtebeperkingen zijn, dan kort je maar af
 • Titel van de website = digital skills portfolio.
  Bijv. Peeters Janssens digital skills portfolio.
 • De homepage van je website benoem je als My e-skills portfolio.
  Beschrijf op deze pagina heel kort
  Wie? (wie zijn jullie, welke klasgroep, plaats een copyright '© 2017, bachelor in het bedrijfsmanagement, Arteveldehogeschool Gent‘),
  Wat? (wat houdt deze website in?)
  Waarom? (waarom deze website?)
  Wow! (wat vind je absoluut sterk aan je website? m.a.w. waarin heb je jezelf positief verrast?)
 • Voor ieder van de opdrachten zal je een aparte subpagina dienen aan te maken. De precieze inhoud van deze subpagina's (01, 02, 03,...,n) staat beschreven in de opdrachten.


 

Inventaris taken werkstuk

 

Bij ieder lesonderwerp hoort een taak. De taak wordt bekend gemaakt tijdens de behandeling van dat lesonderwerp en is telkens terug te vinden als een deelhoofdstuk "Activiteit" binnen het lesmateriaal van dat lesonderwerp. Onderstaande tabel toont een overzicht van de publicatiedata van de opdrachten. Deze gegevens zijn onder voorbehoud

 
Titel opdracht Competentie gerichte doelstellingen Opdracht omschrijving Beoordelingscriteria Gewicht Contact uren Geschatte zelfstudie-tijd
Portfolio website De student kan een attractieve website bouwen Het bouwen van een attractieve website Design en afwerkingsgraad zijn van professioneel niveau
Correcte taal
De website werkt technisch correct(bijvb. links zijn klikbaar)
Usability & SEO best practices zijn nageleefd
Er wordt gepast gebruik gemaakt van widgets voor een naadloze ervaring
2 1 6
Website usability analyseren De "usability" van een website  analyseren.
Consultancy verstrekken
Het analyseren en vervolgens formuleren van aanbevelingen voor de usability van een bestaande business website analysevermogen, ziet men de fouten
Kwaliteit van het klantenadvies
kwaliteite van het ontwerpvoorstel
1,5 1 5
Visualisatietechnieken - business process Een business process visualiseren Visualiseer gebruik makend van digitale tools een business process volgense de UML standaard correct symboliek gebruik
swimlanes werden ingezet
de activiteiten zijn correct
branches zijn correcti ingezet
forks & joins zijn gebruikt waar taken parallel verlopen
1 1 1
Het nieuwe werken  Een training streamen en online beschikbaar stellen
Inzicht in het zakelijke gebruik van een social media platform
Stel een online training op die de zakelijke inzet van een social media illustreert. Stream en record die training. Stel ze beschikbaar social media tool tekst kwaliteit bespreking
technische kwaliteit en afwerking van de schermopname
trainings kwaliteit
zakelijk gebruik inzicht
1,5 1 6
cloudcomputing oplossingen de student kan beredeneerd cloud ict oplossingen selecteren
de student kan een presentatie in de cloud bouwen   
Selecteer de meest zinvolle cloud ICT oplossingen voor een bedrijf. Verwerk je voorstel in een attractieve online presentatie
kwaliteit en zinvolheid van de Productkeuze
inzicht in bedrijfsvoordeel en fuctionaliteit
inzicht in Prijsopbouw
presentatie afwerking
1,5 1 4
Samenwerken De student kan een collaboratieomgeving opzetten en nuttig inzetten Je zet een online collaboratieomgeving op voor een KMO, en voert een aantal verkennende opdrachten volgens een draaiboek uit Distributielijst inzetten
Virtuele afspraak en lokaalresources
Een planning opzetten
Sharepoint documenttoegang
kwaliteit van de vrije keuze uitwerking
Technische en afwerkingskwaliteit screenvideo
2 2 8
Security De student heeft inzicht in hoe binnen een bedrijf ICT security dient ingericht. De student heeft inzicht in datasecurity & privacy regelgeving De student kan een security policy voor een bedrijf visueel voorstellen grafisch/visuele kwaliteit van de communicatie
inhoudelijk kwaliteit van het security voorstel
1,5 1 4
Service management Inzicht in de basis best practices van service management
Verkennen van een service mgmt. toepassing en zo inzicht verkrijgen in de mogelijkheden
Verken een service management toepassing door klanten incidenten en problemen te verwerken Service desk correct met rollen en KB opgezet
Student kan een sla opzetten
ITIL begrippen correct toegepast in een case
1,5 1 3
Research AI toepassingsgebieden De student heeft inzicht in de business impact van disruptieve technologie, Analyseer één van de technologiën op de Gartner Hype cycle, kijk na of bedrijven hier reeds mee bezig zijn en publiceer je conclusies op SlideShare Kwaliteit van de verrichte research en presentatie. Adequaat gebruik van bronnen. Correcte publicatie op SlideShare 1,5 2 3
Big Data De student heeft inzicht in wat Big Data inhoudt en wat de impact hiervan wordt Herhalingsvragen Big Data oplossen Correctheid multiple choice beantwoording 1 2 2
projectplan case De student kan een workbreakdown opstellen, mijlpalen vastleggen, koppelingen leggen, resources toekennen. De student beheerst basisconcepten van projectplannning Werk een door jouw gekozen project uit met een planningtool
kwalitatieve mgmt samenvatting
goed uitgewerkte initiatiefase met SMART doelstellingen
Inzicht in randvoorwaarden en risico's
kwalitatief projectplan met goede WBS, mijlpalen, koppelingen, beperkingen waar nodig, resourcetoewijzing
5 9 8
 
 
 

Deadlines inlevering

 

Je dient 3 keer in.

 • Deadline e-skills part 1 (opdrachten t.e.m. samenwerken) - 30/03/2018@23:59
 • Deadline e-skills part 2 (opdrachten t.e.m. big data) - 6/05/2018@23:59
 • Deadline e-skills part 3 (opdrachten t.e.m. project mgmt) - 25/05/2018@23:59

Groepsvorming

 • Je digitale portfolio wordt uitgewerkt in een vaste groep van telkens 2 studenten. Beide teamleden dienen op de hoogte te zijn van de uitwerking van iedere opdracht. Vergeet elkaar dus niet te briefen. Dit betekent niet dat opdrachten tezamen dienen opgenomen te worden. Het is perfect accepteerbaar en ook de bedoeling dat 1 teamlid de helft van de opdrachten op zich neemt. Een uitzondering hierop vormt het werkstuk “projectplanning” waarbij alle teamleden een evenwaardige inzet dienen te tonen en beide dienen gewerkt te hebben met de digitale planning tool aan het projectplan.
 • Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de groepsleden
 • Bij een oneven klasgrootte kan de docent, en enkel de docent, beslissen 1 groep van 1 persoon of van 3 personen toe te staan.


Wijze van inlevering

 • Voor de evaluatie van de toolbox is het de bedoeling dat je lector/ coach jouw website kan bezichtigen. Bij het verstrijken van de deadline dient je portfolio gepubliceerd te zijn. Voor de deadline die is afgesproken met je lector bezorg je een ingevuld elektronisch formulier via “chamilo>opdrachten”. Dit formulier zal o.a. vragen volgende zaken te documenteren.
 1. De url van je gepubliceerde website (Zonder dit kan de docent niet verbeteren !!!)
 2. Een participatie indicatie: welk groepslid heeft welke activiteiten gebouwd. Je mag er uiteraard voor kiezen alle activiteiten tezamen te maken, maar dat hoeft niet. Als je de helft van de opdrachten maakt en je partner de andere helft is dat prima - dan zal enkel de kwaliteit van die uitwerkingen beoordeeld worden. Bij een inspanning die minder dan de helft is zal jouw score progressief beginnen dalen.
 3. Een lijst van de login-id’s, per tool, alsook hun paswoord. Gebruik dus geen paswoord dat je reeds elders in gebruik hebt

  Het ingaveformulier vind je hier. Hieronder een voorbeeld van een correct ingevuld formulier. Vergeet de percentages niet in te vullen. Als jullie een opdracht niet gemaakt hebben vul je een 0 in bij beiden als beiden hieraan fout hebben, en een 1 indien een teamlid beloofd had een taak te maken, maar dat uiteindelijk niet deed.

 • Het bestand met je voorstudie en je digitaal projectplan bestand dien je tegen de aangegeven deadline in op Chamilo > opdrachten.
 • Indienen op een andere manier dan Chamilo>opdrachten wordt niet geaccepteerd en aanzien als "niet ingediend"
 • De student die het formulier op Chamilo indient, stuurt bovendien een mail naar zijn teamgenoten. Deze mail heeft als body tekst: "In bijlage de onderling overeengekomen neerslag van de uitgevoerde activiteiten." Indien je niet op deze mail reageert verklaar je je impliciet akkoord met de inhoud. Ben je niet akkoord, reageer en plaats de docent in CC. Als bijlage in deze mail plaats je het excel formulier. Indien er een verschil zou zijn tussen de op chamilo ingediende versie en deze mail, dan primeert deze mail. Is overeenstemming tussen de teamleden niet mogelijk, dan vraag je een overleg bij de docent aan. Probeer dit uiteraard te vermijden.

Wijze van beoordelen

Werken in groep – beoordeling bijdrage

 

 • Bij indienen vult ieder team een activiteitenlijst in met indicatie van wie welke activiteiten maakte. (1 per team)
 • Bij indienen vult ieder individueel de peerevaluatie in. De link naar de peerevaluatie vind je onder chamilo>aankondigingen. Niet invullen van de peerevaluatie geeft aanleiding tot een verlies van 2 punten op je scoring, cumulatief met de ontvangen peerevalutie over jouw functioneren.
 • Een participatie aan tenminste 50% van de activiteiten is vereist om een maximum score te kunnen behalen.
 • Een participatie van 50% aan de projectplanning activiteit is vereist om een maximum score te kunnen behalen voor de projectplanning activiteit.
 • Individuele score wordt bepaald door beoordeling van de door het teamlid gemaakte activiteiten en de peerevaluatie die op het einde van het semester afgenomen wordt

Beoordeelde aspecten werkstuk

 

Volledigheid en correctheid van je oplossing voor de vraagstelling is uiteraard het belangrijkste aspect bij de beoordeling. Maar andere aspecten worden ook beoordeeld:

 • Het realisme en inlevingsvermogen als projectmanager getoond bij het opstellen van het projectplan
 • Verzorgde layout, ontwerp, grafische afwerking van je digitale portfolio die past bij het zakelijke onderwerp
 • Het technisch correct functioneren van de digitale portfolio (Links werken. Je hebt goed getest of voor de bezoeker alles zal werken)
 • Technische extra’s (bijv. een widget i.p.v. een link)
 • Correct en verzorgd taalgebruik
 • Het creatieve, innoverende en ondernemende van de voorgestelde oplossingen


 

Aandeel studiepunten van deze taak

 

De som van alle taken heeft een gewicht van 50% van de studiepunten van dit olod. De overige 50% betreft het examen. Het werkstuk “projectplanning” draagt een gewicht van 20% van de te behalen studiepunten. Het werkstuk “e-skills” draagt een gewicht van 30% van de te behalen studiepunten.


 

Afspraken


Gebruik van accounts

 

 • Voor de uitwerking van de verschillende opdrachten zul je heel wat verschillende (gratis) online tools gebruiken. Hiervoor zul je telkens een account dienen aan te maken. Wees zorgvuldig in het bijhouden van wat je aangemaakt hebt.
 • Gebruik 1 vaste account die je telkens opnieuw gebruikt. Bewaak je privacy door deze technische account apart te houden van je privé-accounts. Het is immers geenszins de bedoeling dat je lector/coach privé boodschappen in te zien krijgt indien je in een situatie komt waar je je login gegevens aan de docent dient te geven.
 
Je beschermt jezelf tegen dataverlies

 

 • Het maken van een back-up bestand van je website maakt deel uit van de functionaliteiten van sommige CMS systemen. Echter niet altijd ook van de gratis versie. Je kunt dit bekijken, ofwel maak je een veiligheidskopij van je werk in een word document. Zorg in ieder geval dat je nog een dubbel achter de hand hebt van je werk voor het geval de CMS uit de lucht gaat (wat altijd kan met dit type bedrijven). Je kunt ook een tool zoals httrack (https://www.httrack.com) gebruiken om een volledige offline kopij van je website te maken op de harde schijf van jouw PC als veiligheidskopij.
 
 
Correct omgaan met bronnen:

 

De student moet bij het gebruik van de intellectuele eigendom van anderen (teksten, ideeën, illustraties, enz.) STEEDS op CORRECTE wijze refereren aan de bron. Deze vaardigheid is cruciaal. Plagiaat wordt door de hogeschool aanzien als een onregelmatigheid (Studiecontract Arteveldehogeschool/Onregelmatigheden).
(zie ook document Afspraken toetscommissie)

 
Je werkstuk is nieuw en origineel werk

De opdrachten tussen AJ zijn vaak gelijklopend doch wel verschillend. Wie dit OLOD opnieuw aflegt kan geen oplossing indienen die hoort bij zijn opdracht van voorgaande AJ. Het indienen van een oplossing die niet hoort bij de opdracht van dit AJ leidt steeds tot een 0-score voor die opdracht. Indien bovendien blijkt dat het ingediende werk niet het werk van een teamlid is wordt dit aanzien als een onregelmatigheid (Studiecontract Arteveldehogeschool/Onregelmatigheden).

 

 
Respecteren van deadlines

 

Wie de deadline bij  het inleveren van een opdracht overschrijdt, verliest in principe het recht om de taak in te leveren en kan dus niet worden gequoteerd.
Enkel studenten die gewettigd afwezig zijn, hebben recht op een nieuwe inleverdatum.
Voor de procedure Gewettigde afwezigheden zie de Opleidingsgids 2015-2016.

 

7. Planning

De lesplanning per klasgroep valt te raadplegen op Chamilo onder

Documenten > lesplanning sem1 AJ1718

 

8. Naam en contactgegevens verantwoordelijke docent

 

Stefan Biccler
GSM: +32 (0) 470 088500

stefan.biccler@arteveldehs.be
Campus Kantienberg
Voetweg 66 - 9000 Gent
www.arteveldehogeschool.be